Įgyvendinamas projektas "Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone". 2014 m.

  • Spausdinti

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „AKTYVAUS POILSIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PASVALIO RAJONE“ NR. VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003

Nors Pasvalio rajone yra pakankamai gamtinių ir kultūrinių išteklių turizmo ir rekreacijos industrijai vystytis, dabartinis poilsio organizavimo modelis neatitinka šiuolaikinių visuomenės poreikių. Lieka nepakankamai išvystyta Pasvalio, kaip rekreacijos centro, viešoji turizmo infrastruktūra, nepanaudoti gamtiniai resursai, nepakankamas ir siauras siūlomų turistinių pramogų bei paslaugų spektras, todėl būtina efektyviai išnaudoti Pasvalio rajono rekreacijos ir turizmo išteklius, gerinti turizmo produktų kokybę, didinti jų įvairovę, tuo būdu padidinant turistų srautus į Pasvalio rajoną. Pasvalio parke, kuris yra šalia Via Baltica kelio, įrengtas kempingas. Dėl kempingo ir su juo susijusios viešosios turizmo infrastruktūros plėtros, Pasvalio mieste tikslinga vystyti ir aktyvaus poilsio plėtrą.
Atsižvelgiant į minėtas priežastis, Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė arba Projekto vykdytojas) inicijavo projektą „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone" (toliau – projektas) finansavimui gauti pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose". 2012 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta trišalė Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 (toliau – Finansavimo sutartis) tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos. Projektui įgyvendinti skiriama 1 320 383,00 Lt paramos, iš jų 1 122 325,00 Lt ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 198 058,00 Lt Projekto vykdytojo lėšos.
Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – skatinanti turizmo produktų ir viešosios infrastruktūros plėtrą Pasvalio rajone. Tikslui pasiekti numatytas uždavinys – sukurti viešąją rekreacinę aktyvaus poilsio infrastruktūrą Pasvalio mieste, skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti dviračių–pėsčiųjų takus su aikštelėmis, suoliukais, tilteliais, stoginėmis, laužavietėmis, informaciniais stendais, taip pat bus įrengtas takų apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema bei vietos biotualetams. Siekiant įvykdyti minėtus darbus 2011 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybė pasirašė Projektavimo darbų sutartį su UAB „Neoforma" dėl Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtros Pasvalio mieste techninio projekto parengimo. Projekto vykdytojas turėdamas tinkamai parengtą techninį projektą bei pasirašęs Finansavimo sutartį, pradėjo viešojo pirkimo dėl Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo I etapo darbų supaprastinto atviro konkurso dokumentų derinimo ir viešojo pirkimo vykdymo procedūras. 2013 m. kovo 06 d. pasirašyta Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo I etapo darbų sutartis su UAB „Pasvalio melioracija“.
Projekte numatytas veiklas planuojama įgyvendinti iki 2014 m. spalio 31 d.
Taip pat projekto įgyvendinimo metu planuojama įgyvendinti rinkodaros priemones, kuriomis bus užtikrinama informacinė sklaida apie šį turizmo objektą. Numatyta parengti ir išleisti 1000 žemėlapių lietuvių ir anglų kalbomis.
Po projekto bus įrengta vieša turizmo infrastruktūra. Taip pat bus padidintas objekto turistinis patrauklumas, didinamas turistų srautas vietovėje, dėl ko didės rajono turizmo sektoriaus pajamos, mažės sezoniškumas bei bus sukurtos 2 darbo vietos. Sukurtas turizmo traukos centras skatins kitų papildomų paslaugų kūrimąsi aplinkinėje teritorijoje.