„Bendrapiliečiai. Žydai Pasvalio krašte“. 2016 m.

„Bendrapiliečiai. Žydai Pasvalio krašte“. 2016 m.

Kilnojamoji fotografijų ir dokumentų paroda, skirta suteikti visuomenei vizualinių žinių apie žydų bendruomenės gyvenimą Pasvalio krašte, paskatinti labiau domėtis savo krašto tautinių mažumų istorija bei prisidėti prie tautinės tolerancijos stiprinimo.

„Sėlos aktai / Acta Seloniae“. 2015 m.

„Žiemgala XIII a. dokumentuose“ – baltų istorijos projektas, prasidėjęs Šiaurės Lietuvoje, tačiau vis labiau plečiantis savo erdvę ir skirtas visai Lietuvai.

2015 m. įgyvendinta antroji projekto iniciatyva – išleistas didesnės apimties dokumentų rinkinys „Sėlos aktai / Acta Seloniae“. Leidinys buvo pristatytas Šiaurės Lietuvos regionuose ir sulaukė didelio pasisekimo.

„Žiemgalos aktai / Acta Semigalliae“. 2014 m.

„Žiemgala XIII a. dokumentuose“ – baltų istorijos projektas, prasidėjęs Šiaurės Lietuvoje, tačiau vis labiau plečiantis savo erdvę ir skirtas visai Lietuvai.

2014 m. įgyvendinta pirmoji projekto iniciatyva – išleistas archyvinių dokumentų rinkinys „Žiemgalos aktai / Acta Semigalliae“. Leidinys buvo pristatytas Šiaurės Lietuvos regionuose ir sulaukė didelio pasisekimo.

„Joniškėlio Respublikos fenomenas“. 2014 m.

Lietuvos kultūros tarybos lėšomis įgyvendintas projektas „Joniškėlio Respublikos fenomenas“. Surengtas gyvosios istorijos festivalis „Joniškėlio Respublikos fenomenas“, skirtas Joniškėlio mirties bataliono 95-mečiui paminėti.

„Kuriame kartu“. 2014 m.

Lietuvos kultūros tarybos lėšomis įgyvendintas projektas „Kuriame kartu“. Pasvalio raj. mokyklų mokiniai dalyvavo muziejaus paruoštose užsiėmimuose: susipažino su apavo istorija, raukė nagines, susipažino su lietuvių senovės amatais ir darbais, margino velykinius margučius, mokėsi fotografuoti ir piešti, lankė Pasvalio ir rajono kultūros ir gamtos objektus, išbandė senovinius žaidimus. Surengė fotografijos ir dailės parodas.

Įgyvendintas projektas "Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio raj.". 2014 m.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone" (toliau – projektas) pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" ir 2012 m. rugsėjo 28 d. pasirašytą trišalę Finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos.
Projektui įgyvendinti skirta 1.362.162,18 Lt paramos, iš jų 1.157.837,30 Lt ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 204.324,88 Lt Projekto vykdytojo lėšos.
Pagrindinis projekto tikslas - skatinti turizmo produktų ir viešosios infrastruktūros plėtrą Pasvalio rajone. Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys - sukurti viešąją rekreacinę aktyvaus poilsio infrastruktūrą Pasvalio mieste, skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą.
Projekto įgyvendinimo metu įrengti dviračių - pėsčiųjų takai su aikštelėmis, suoliukais, šiukšliadėžėmis, atitvėrimo stulpeliais, dviračių stovais, tilteliais, stoginėmis, laužavietėmis, medine tvora, atramine sienute, informaciniais stendais, taip pat įrengti lauko apšvietimo elektros tinklai, stebėjimo kamerų elektros tinklai, vaizdo stebėjimo sistema, ryšių kabelinis tinklai bei vietos biotualetams. Darbų atlikimo vieta - teritorija besiribojanti iš rytų su Svalios gatve, iš šiaurės vakarų su Nepriklausomybės ir Žaliosios gatvėmis bei iš pietryčių - su Panevėžio gatve, Pasvalys. Sutvarkytos teritorijos plotas siekia 6,5 ha. Minėtus darbus atliko UAB „Pasvalio melioracija" pagal 2013 m. kovo 06 d. pasirašytą Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo I etapo darbų sutartį Nr. ASR-49 ir pagal 2014 m. sausio 13 d. pasirašytą Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo II etapo darbų sutartį Nr. ASR-11.
Taip pat projekto įgyvendinimo metu įsigytos numatytos rinkodaros priemonės, kuriomis bus užtikrinama informacinė sklaida apie šį turizmo objektą. Parengti ir išleisti lankstinukai su žemėlapiu lietuvių ir anglų kalbomis (1000 vnt.), pagamintas ir netoli kempingo pakabintas spalvotas reklaminis stendas (1 vnt., matmenys 15x5 m).
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2011 m. lapkričio 01 d. iki 2014 m. spalio 31 d. Projektas yra tęstinis organizaciniu, eksploataciniu bei finansiniu požiūriais. Sukūrus naująjį turtą, jį prižiūrės Pasvalio rajono savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų aplinkos tvarkymo, viešosios infrastruktūros priežiūros ir kitų programų. Esant poreikiui bus atliekami smulkūs atnaujinimo, gerinimo darbai. Darbų vykdymo metu naudotos kokybiškos, ilgaamžiškos medžiagos, todėl neplanuojama, kad artimiausiu metu reikėtų didesnių investicijų į turto atnaujinimą.
Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie kompleksiško turizmo infrastruktūros sutvarkymo Pasvalio rajone, kurio rezultatais galės naudotis vietos, kitų miestų ir rajonų gyventojai bei svečiai ir užsienio turistai. Taip bus padidintas objekto turistinis patrauklumas, didinamas turistų srautas vietovėje, dėl ko didės rajono turizmo sektoriaus pajamos, mažės sezoniškumas bei bus sukurtos 2 darbo vietos. Sukurtas turizmo traukos centras skatins kitų papildomų paslaugų kūrimąsi aplinkinėje teritorijoje.

Įgyvendinamas projektas "Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone". 2014 m.

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „AKTYVAUS POILSIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PASVALIO RAJONE“ NR. VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003

Nors Pasvalio rajone yra pakankamai gamtinių ir kultūrinių išteklių turizmo ir rekreacijos industrijai vystytis, dabartinis poilsio organizavimo modelis neatitinka šiuolaikinių visuomenės poreikių. Lieka nepakankamai išvystyta Pasvalio, kaip rekreacijos centro, viešoji turizmo infrastruktūra, nepanaudoti gamtiniai resursai, nepakankamas ir siauras siūlomų turistinių pramogų bei paslaugų spektras, todėl būtina efektyviai išnaudoti Pasvalio rajono rekreacijos ir turizmo išteklius, gerinti turizmo produktų kokybę, didinti jų įvairovę, tuo būdu padidinant turistų srautus į Pasvalio rajoną. Pasvalio parke, kuris yra šalia Via Baltica kelio, įrengtas kempingas. Dėl kempingo ir su juo susijusios viešosios turizmo infrastruktūros plėtros, Pasvalio mieste tikslinga vystyti ir aktyvaus poilsio plėtrą.
Atsižvelgiant į minėtas priežastis, Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė arba Projekto vykdytojas) inicijavo projektą „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone" (toliau – projektas) finansavimui gauti pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose". 2012 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta trišalė Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-51-003 (toliau – Finansavimo sutartis) tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos. Projektui įgyvendinti skiriama 1 320 383,00 Lt paramos, iš jų 1 122 325,00 Lt ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 198 058,00 Lt Projekto vykdytojo lėšos.
Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – skatinanti turizmo produktų ir viešosios infrastruktūros plėtrą Pasvalio rajone. Tikslui pasiekti numatytas uždavinys – sukurti viešąją rekreacinę aktyvaus poilsio infrastruktūrą Pasvalio mieste, skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti dviračių–pėsčiųjų takus su aikštelėmis, suoliukais, tilteliais, stoginėmis, laužavietėmis, informaciniais stendais, taip pat bus įrengtas takų apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema bei vietos biotualetams. Siekiant įvykdyti minėtus darbus 2011 m. rugsėjo 29 d. Savivaldybė pasirašė Projektavimo darbų sutartį su UAB „Neoforma" dėl Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtros Pasvalio mieste techninio projekto parengimo. Projekto vykdytojas turėdamas tinkamai parengtą techninį projektą bei pasirašęs Finansavimo sutartį, pradėjo viešojo pirkimo dėl Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo I etapo darbų supaprastinto atviro konkurso dokumentų derinimo ir viešojo pirkimo vykdymo procedūras. 2013 m. kovo 06 d. pasirašyta Pasvalio rajono viešosios turizmo infrastruktūros įrengimo I etapo darbų sutartis su UAB „Pasvalio melioracija“.
Projekte numatytas veiklas planuojama įgyvendinti iki 2014 m. spalio 31 d.
Taip pat projekto įgyvendinimo metu planuojama įgyvendinti rinkodaros priemones, kuriomis bus užtikrinama informacinė sklaida apie šį turizmo objektą. Numatyta parengti ir išleisti 1000 žemėlapių lietuvių ir anglų kalbomis.
Po projekto bus įrengta vieša turizmo infrastruktūra. Taip pat bus padidintas objekto turistinis patrauklumas, didinamas turistų srautas vietovėje, dėl ko didės rajono turizmo sektoriaus pajamos, mažės sezoniškumas bei bus sukurtos 2 darbo vietos. Sukurtas turizmo traukos centras skatins kitų papildomų paslaugų kūrimąsi aplinkinėje teritorijoje.

1863-ieji Pasvalio krašte. 2013 m.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis įgyvendinamas projektas „1863-ieji Pasvalio krašte“ – dokumentinio filmo apie 1863 m. sukilimo įvykius Pasvalio krašte kūrimas, skirtas sukilimo 150-osioms metinėms.

Pasvalio krašto kryždirbystės paveldo išsaugojimas ir pristatymas visuomenei. 2013 m.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis įvykdytas projektas „Pasvalio krašto kryždirbystės paveldo išsaugojimas ir pristatymas visuomenei“, skirtas konservuoti muziejaus Dailės rinkinyje saugomus itin sunykusius – koplytstulpį ir „Rūpintojėlio“ skulptūrėlę. Konservuoti liaudies meno kūriniai eksponuojami muziejaus kryždirbystės ekspozicijoje.

Pasvale krašta sakmių i legendų suvaidinioms. 2013 m.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis parengtas projektas – edukacinė programa „Pasvale krašta sakmių i legendų suvaidinioms“ („Pasvalio krašto sakmių ir legendų suvaidinimas“) – skirta saugoti ir plėtoti dvasinį kultūros paveldą. Parengta edukacinė programa, inscenizuojant Pasvalio krašte surinktas legendas ir sakmes.